AMC是非颗粒的化学污染物,通常是以气态或者悬浮气胶状存在,会对产品,制程,和rb88手机版产生负面影响.通常AMC分为四种: acid (酸), base (碱), dopants (金属掺杂), and condensable VOC (可凝结性有机污染物)